Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Panaszkezelési Szabályzat

 

Kiss Odett egyéni vállalkozó (székhely: 3300 Eger, Pásztorvölgy utca 30. továbbiakban: Slipstop vagy Adatkezelő) mint a Slipstop termékek hivatalos magyarországi forgalmazója a panaszt bejelentők – továbbiakban: Bejelentő - panaszainak kivizsgálása, továbbá egységes szabályok szerint történő, átlátható, eredményes kezelése érdekében elkészítette a panaszkezelési szabályzatát. Jelen szabályzat az új polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban GDPR) alapján készült. A Bejelentő adatait az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

 

 

I. A PANASZKEZELÉS MENETE

 

I.1. A bejelentés módjai

 

Szóbeli panasz

 

A szóbeli panaszt a Bejelentő az alábbi telefonszámon teheti meg: +36 30 886 5602 hétköznapokon H-P reggel 9 és délután 15 óra között.

A szóbeli panaszról a bejelentéssel egyidejűleg jegyzőkönyvet kell felvenni. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a Bejelentő neve, lakcíme,

- a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

- a bejelentés alapját képező vásárlás pontos adatai (időpont, érintett termékek köre), 

- a Bejelentő panaszának részletes leírása, 

- a Slipstop nyilatkozata a Bejelentő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, a Bejelentő számára adott tájékoztatásról és további teendőkről (pl. termék visszaküldése),

- a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása.

 

A Bejelentő számára a jegyzőkönyv másolati példányát írásban (legalább e-mail útján) meg kell küldeni. A panasz kivizsgálását a panasz megtételétől, vagy a termék webáruházba történő visszaérkezésétől haladéktalanul meg kell kezdeni. A panasz kivizsgálását 30 napon belül be kell fejezni, kivéve ha a panasz kivizsgálása szakértői véleményhez kötött, mely ennyi idő alatt nem folytatható le.

 

A Bejelentőt figyelmeztetni kell arra, hogy élhet az írásbeli panasz lehetőségével is és panaszához egyéb bizonyítékokat is csatolhat (pl. fényképfelvétel). 

 

Írásbeli panasz

Az írásbeli panaszt a Bejelentő az alábbi címeken teheti meg: info@slipstopshoes.hu

Az írásbeli panaszt a Slipstop a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni a Bejelentő felé. Az írásbeliség követelményének levél, e-mail vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a Bejelentő számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A panasz kivizsgálásával kapcsolatos álláspontját a Slipstop minden esetben köteles megindokolni. A Slipstop panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (öt)évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a Slipstop köteles a Bejelentőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltetőtestület eljárását kezdeményezheti.

 

A Bejelentő meghatalmazott útján is eljárhat, azonban a meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba szükséges foglalni. 

 

I.2. A panasz nyilvántartása

 

A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a Slipstop nyilvántartást vezet. 

 

A nyilvántartás tartalmazza:

- a panasz megtételének időpontját, a Bejelentő nevét, elérhetőségeit,

-, a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,

- a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,

- az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,

- a panaszra adott válasz időpontját.

 

I.3. Jogorvoslat

 

A panasz teljes vagy részleges elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 (harminc) napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a Bejelentő az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

 

1) Amennyiben a panasz adatkezeléssel összefüggő tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy

törlés adatkezelő általi megtagadásával függ össze, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ

Szabadság Hatósághoz lehet fordulni.

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu

 

2) A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá  szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, Békéltető Testületi eljárást lehet kezdeményezni.

 

Név: Budapesti Békéltető Testület

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefon: (1) 488-2131

Fax: (1) 488.2186

Honlap: http://bekeltet.hu/

 

3) Fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a járási hivatalok járnak el.

 

4) A fogyasztónak nem minősülő ügyfél, panaszának a Slipstophoz történő benyújtását követően, jogorvoslatért az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (www.birosag.hu).

 

Jelen szabályzat 2019. február 18.-tól hatályos.

Keresés